top of page

Algemene voorwaarden

(versie 1 december 2022)

Hanneke van Sas Coaching en Training hanteert de richtlijnen conform AVG

 

Artikel 1 Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
  overeenkomsten door Hanneke van Sas Coaching en Training, hierna te noemen Hanneke van Sas.
   

 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdracht: de tussen Hanneke van Sas en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Hanneke van Sas geleverde diensten.
  Opdrachtnemer: Hanneke van Sas Coaching en Training
  Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Hanneke van Sas wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Hanneke van Sas is geaccepteerd en die op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet heeft gekozen voor begeleiding door Hanneke van Sas.

 

Artikel 2 Grondslag van de offerte en de opdracht

 

 1. Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt zijn geen kosten|
  verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met een
  adviseur van Hanneke van Sas. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
   

 2. Offertes van Hanneke van Sas zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt. De opdrachtgever en/of de cliënt verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de cliënt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken, die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Hanneke van Sas de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.
   

 3. Hanneke van Sas behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, danwel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal Hanneke van Sas de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
   

 4. Hanneke van Sas heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts is Hanneke van Sas niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hanneke van Sas is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hanneke van Sas kenbaar behoorde te zijn.
   

 5. Een opdracht tot begeleiding door Hanneke van Sas komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Hanneke van Sas. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden. De door Hanneke van Sas aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief.

Artikel 3 Tarieven

 

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Hanneke van Sas gehanteerde tarieven exclusief BTW en exclusief reis-, parkeer- en verblijfskosten. Conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW gefactureerd voor alle advieswerkzaamheden, trainingen en coaching.
   

 2. Jaarlijks kunnen de tarieven van Hanneke van Sas worden aangepast naar het inflatiecorrectiecijfer.
   

 3. De honorering die Hanneke van Sas zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
   

 4. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf.
   

 5. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal Hanneke van Sas de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd.
   

 6. Indien Hanneke van Sas bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds verhoogt, zal zij dit 2 maanden van te voren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Hanneke van Sas en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De lopende begeleidingen zullen in dat geval worden afgemaakt onder de eerder overeengekomen voorwaarden.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 

 1. Betaling van het volledige honorarium dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van Hanneke van Sas. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane betalingsverplichting.
   

 2. Klachten over facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan.
   

 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Hanneke van Sas te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom zonder dat Hanneke van Sas gehouden is die kosten te adstrueren.
   

 4. Hanneke van Sas is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.
   

 5. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
  - Annulering cq uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering
  - Annulering cq uitstel van de 15de dag tot en met de 28ste dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering
  - Annulering cq uitstel eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil
  Deze bepalingen gelden voor training aan groepen. In de kosten zijn alle kosten inbegrepen,zoals kosten gemaakt door Hanneke van Sas, huisvestigingskosten, catering en andere kosten aan derden.

 

Artikel 5 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 

 1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Hanneke van Sas geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid en gedragscode

 

 1. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. De door Hanneke van Sas verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemt voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.
   

 2. Indien en voorzover Hanneke van Sas schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien.
   

 3. Hanneke van Sas verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten, Deze gedragscode kan bij Hanneke van Sas of het NOLOC worden opgevraagd (www.NOLOC.nl).

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

 1. Hanneke van Sas is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Hanneke van Sas gegeven adviezen.
   

 2. Hanneke van Sas is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
   

 3. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Hanneke van Sas voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.
   

 4. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Hanneke van Sas kenbaar te maken.

Artikel 8 Auteursrecht

 

 1. De door Hanneke van Sas uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van cliënt’s toestemming, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever.
   

 2. Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande toestemming van Hanneke van Sas nodig.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

 

 1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
   

 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Hanneke van Sas vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de resterende periode met een maximum van 2 maanden.
   

 3. In geval van opzegging door de opdrachtgever voordat de eerste afspraak tussen cliënt en Hanneke van Sas heeft plaatsgevonden, is Hanneke van Sas gerechtigd Euro 50.- aan administratiekosten in rekening te brengen.
   

 4. Hanneke van Sas is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:
  - de opdrachtgever in verzuim is;
  - de opdrachtgever failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd;
  - opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden;
  - cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.
   

 5. In bovengenoemde gevallen volgens artikel 9 lid d is de opdrachtgever tegenover Hanneke van Sas schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.
   

 6. Wanneer Hanneke van Sas door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Hanneke van Sas blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 2 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien de betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Hanneke van Sas deze binnen redelijke termijn terugbetalen.

Artikel 10 Toepasselijk recht

 

Op alle betrekkingen tussen Hanneke van Sas en de cliënt en/of opdrachtgever is Nederlands rechtvan toepassing.

.

bottom of page