top of page

Privacyverklaring

(versie 1 december 2022)

Hanneke van Sas Coaching en Training, gevestigd aan Polderdistrict 6, 6661 MT te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Hanneke van Sas 

Polderdistrict 6

6661 MT Elst 

T +31623970468 

M hvsloopbaancoaching@outlook.com

W www.hannekevansas.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

 

Hanneke van Sas Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Geboortedatum 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden 

 

Hanneke van Sas Coaching & Training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 • Gezondheid 

 • Curriculum Vitae (CV)– gegevens waaronder pasfoto, werkervaring, opleiding en interesse 

 • Burgerservicenummer (BSN) voor subsidieaanvraag 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden 

Hanneke van Sas Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

 • Het afhandelen van betaling 

 • Verzenden van nieuwsbrief, blog en/of e-book 

 • Maken van een aanbod of evaluatie 

 • Te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • Hanneke van Sas Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of een subsidieaanvraag.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

 

Hanneke van Sas Coaching & Training neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanneke van Sas Coaching & Training) aan te pas komt. 

 

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens

 

Hanneke van Sas Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

Personalia Bewaartermijn: gedurende het loopbaan-, outplacement- of coachingstraject 

Reden: om de dienstverlening te kunnen aanbieden en uitvoeren. 

 

Bijzondere gegevens (CV, gezondheid, ISBN-nummer) 

Bewaartermijn: gedurende het loopbaan-, outplacement- of coachingstraject en training 

Reden: om de dienstverlening te kunnen aanbieden en uitvoeren. 

 

Betaalgegevens 

Bewaartermijn: 7 jaar, 

Reden: om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te kunnen voldoen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Hanneke van Sas Coaching & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (alleen indien je hiermee akkoord gaat) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden 

 

Hanneke van Sas Coaching & Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hanneke van Sas Coaching & Training en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of je recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hvsloopbaancoaching@outlook.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hanneke van Sas Coaching & Training zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

 

Hanneke van Sas Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hanneke van Sas Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hvsloopbaancoaching@outlook.nl

Hanneke van Sas Coaching en Training hanteert de richtlijnen conform AVG.

bottom of page